Denetleme

Jobiers denetim hizmetiyle şirketinizin işveren-işçi sisteminin düzenli işleyişini ve her an hazırlıklı olmasını sağlamaktadır

SGK Denetleme Hizmetleri

T.C. Anayasasının 60. maddesinde, “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” denilerek sosyal güvenliği bir hak olduğu, sosyal sigorta sistemini kurma ve işletme görev ve yetkisinin devlete ait olduğu açık bir biçimde belirtilmiştir.  Sosyal bir hukuk devletinin özelliklerinden biri olan sosyal güvenliği sağlamak için devlet yasalar çıkarmaktadır. Bu yasaların bir kısmıyla iş ve sosyal güvenlik mevzuatı oluşturulmuştur. Devlet anayasadan doğan bu görevini yerine getirmek için çalışma hayatıyla ilgili yasaları ve alt hukuk kurallarını yürürlüğe koymak, daha sonra bu mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve gerektiğinde yine yasalarla düzenlenmiş idari ve cezai yaptırımlara başvurmak yetki ve görevlerine sahiptir.  Genel anlamda teftiş ve denetim hem devlet kurumlarının ve teşkilatının hem de özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşların ayrıca işyerlerinin, kamu yararı açısından hukuka uygun olarak işleyip işlemediklerinin yetkili organlarca araştırılmasıdır.

Sosyal güvenlik denetimi ise, çalışma hayatı içinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanıp uygulanmadığının sosyal güvenlik denetimiyle görevli birimler tarafından yani idari denetim birimlerince denetlenmesidir. Kısaca; sosyal güvenlik denetimi de çalışma hayatının idari denetiminin yanı sıra uyuşmazlıkların yargı organları tarafından denetlenmesidir. SGK denetimini 5510 sayılı kanuna istinaden Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri yapar. SGK denetimlerinde amaç, sigortasız işçi çalıştırılmasının ve devletin bu sebeple prim kaybına uğramasının önüne geçmektir. Sosyal Güvenlik Denetmenleri veya SGK Müfettişleri tarafından yapılan fiili işyeri denetimleri, işyerinin büyüklüğüne, çalışan sayısına, denetim esnasındaki duruma göre değişebilmektedir.

Jobiers ise sosyal güvenlik denetimi konusunda danışanlarına hizmet vermekte olan bir yapılaşmadır. Özellikle de işverenler açısından iş denetimi, özellikle rekabetin günümüz küresel ekonomilerde belirleyicisi olduğu düşünüldüğünde, haksız rekabetin ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşımaktadır. İş ve sosyal güvenlik mevzuatını uygulayan ile uygulamayan işverenler arasında en önemli fark mevzuata uyan işverenlerin mali yüklerinin daha fazla artması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenlik denetimi içinde önemli bir yeri olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna bağlı düzenlemelerin uygulanmaması iş kazalarının veya meslek hastalıklarının artmasına neden olmakta ve sonuçta hem işçiler hem de işverenler büyük kayıplara uğramaktadırlar. İşverenler hem ellerindeki işgücünün kaybolmasına hem de birçok sorunla karşılaşmaktalar ve ayrıca açılan tazminat davaları nedeniyle de mali açıdan zor durumda kalmaktadırlar. Sosyal güvenlik denetiminde bir diğer konu hem işverenin hem de işyerinin meslek sırlarını, ekonomik ve ticari durumlarını da gizli tutmaktır. Müfettiş, denetimi sırasında işyeri ile ilgili tüm kayıt ve belgeleri inceleyerek birçok gizli ve özel bilgi elde etmektedir. Bu bilgilerin gizli tutulması hem işverenin ticari itibarı hem de diğer şirketlerle arasındaki rekabet şartları yönünden çok önemlidir.

Denetim birimlerinin sosyal güvenlik denetimleri ile ilgili konularda iş birliği içinde olmalarını sağlamak için düzenlemeler yapılmıştır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 14.maddesi ile genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin denetim elemanlarına da kendi mevzuatları gereği denetim yaptıklarında işyerinde çalıştırılanların sigortalı olup olmadıklarının tespiti amacıyla iş denetimi yetki ve görevi verilmiştir.

Genel anlamda Jobiers danışanlarına denetim görevi yapabilen çalışanlarıyla denetim hizmeti sağlamakta ve danışanlarını hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Türkiye nüfusunun tamamına hizmet sunan SGK sisteminin güvenilir ve sürdürebilir olması, gelir-gider dengesinin sıkı kontrol edildiği, hizmet satın alınan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilecek suistimalleri engelleyecek etkin ve hızlı işleyen bir denetim sistemi ile sağlanabilmektedir.